Interview avec l’ancien Ambassadeur de France en Roumanie / Interviu cu fostul Ambasador al Franţei în România, François SAINT-PAUL

Son Excellence, l’ancien Ambassadeur de France en Roumanie / Excelenţa Sa, fostul Ambasador al Franţei în România,

M. François SAINT-PAUL :
Les enseignants, partout dans le monde, ont une influence considérable sur leurs élèves… /
Profesorii, pretutindeni pe lume, au o influenţă considerabilă asupra elevilor lor…

Vous avez participé au 20e anniversaire de notre collège, le 20 mai 2016 : on fêtait 20 ans depuis que notre collège porte fièrement le nom de l’écrivain-marin Jean Bart. En quoi les collèges français sont-ils différents des nôtres ? Mais les collégiens ou les enseignants ? Notre anniversaire, quelle impression vous a-t-il laissée ? Comment procède-t-on en France pour fêter son école ? / Aţi participat la cea de-a douăzecea aniversare a şcolii noastre, pe 20 mai 2016 : sărbătoream 20 de ani de când gimnaziul nostru poartă cu mândrie numele scriitorului-marinar Jean Bart. În ce fel şcolile din Franţa sunt diferite de ale noastre? Dar elevii sau cadrele didactice? Ce impresie v-a lăsat ziua şcolii noastre? Cum fac francezii să-şi sărbătorească şcoala?

Je ne sais pas vraiment s’il y a des différences entre un collège français et un collège roumain, hormis le fait qu’en France, pour les niveaux, l’on compte en quelque sorte à l’envers : la dernière classe avant le baccalauréat s’appelle la terminale, et la plus petite classe, après l’école primaire, est la 6ème. La fête de l’école en France se fête aussi comme en Roumanie : l’école est ouverte, il y a des discours, mais aussi des jeux, un repas. Bref, nous nous ressemblons beaucoup. / Nu ştiu dacă există cu adevărat diferenţe între şcolile gimnaziale din Franţa şi cele din România, în afară de faptul că, în privinţa claselor, se numără cumva invers: ultima clasă de dinainte de bacalaureat se cheamă terminală, iar cea mai mică, după şcoala primară, este a şasea. În Franţa, ziua şcolii se sărbătoreşte la fel ca în România: şcoala e deschisă publicului, se ţin discursuri, dar e timp şi pentru şi jocuri, o masă. Pe scurt, semănăm mult.

Avez-vous retrouvé, parmi nos enseignants, la figure particulière d’un de vos enseignants du collège ? (Quand nous étions petites, l’ancien directeur nous avait permis de prendre soin de quelques chattons abandonnés dans la cour de l’école… nous ne l’oublieront jamais… le cœur a biens ses raisons, tout comme la mémoire…) / Aţi regăsit, printre cadrele noastre didactice, figura particulară a unuia dintre profesorii dumneavoastră din gimnaziu? (Când eram micuţe, fostul director ne îngăduise să avem grijă de câţiva pui de pisică abandonaţi în curtea şcolii… nu vom uita niciodată… inima are noimele ei, la fel şi aducerea aminte…)

Les enseignants, partout dans le monde, ont une influence considérable sur leurs élèves et il y a toujours un ou plusieurs professeurs dont l’on se souvient en particulier ; pour ma part j’ai de grands souvenirs du professeur de mathématiques et du professeur d’histoire. Le premier parce que je ne comprenais pas tout et que j’admirais ce qu’il expliquait ; le second parce que ce qu’il expliquait me passionnait. / Cadrele didactice, pretutindeni pe lume, au o influenţă considerabilă asupra elevilor lor, şi există mereu unul sau mai mulţi profesori de care ne amintim în mod deosebit; în ce mă priveşte pe mine, am amintiri importante legate de profesorul de matematică şi de profesorul de istorie. De cel dintâi, pentru că nu înţelegeam totul şi îi admiram explicaţiile; de cel de-al doilea, pentru că mă pasionau explicaţiile lui.

Y a-t-il un enseignant de votre enfance qui vous ait influencé de manière spéciale ? Qui ait littéralement marqué votre vie, votre carrière professionnelle ? / Există vreun profesor care să vă fi influenţat în mod deosebit? Care să vă fi marcat, literalmente, viaţa, cariera profesională?

Je pense que mon professeur d’histoire a joué un grand rôle dans mon orientation. / Cred că profesorul meu de istorie a jucat un rol foarte important în orientarea mea.

Qu’est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez enfant ? Pensiez-vous qu’un jour vous seriez Ambassadeur de France, ou aviez-vous d’autres projets existentiels ? / Ce doreaţi să deveniţi când eraţi copil ? V-aţi fi gândit că veţi ajunge Ambasador al Franţei, sau aveaţi alte proiecte existenţiale?

Lorsque l’on est enfant, généralement, l’on ne sait pas ce que l’on veut devenir. Après tout, ce n’est pas une situation désagréable. Parce que cela veut dire que l’on peut avoir envie de faire plein de choses. Et bien sûr, je n’ai jamais pensé que j’exercerais le métier que j’exerce aujourd’hui. / Când eşti copil, în general nu-ţi trece prin minte ce vei deveni. La urma urmei, nu e o situaţie neplăcută. Pentru că înseamnă că poţi avea chef să faci o grămadă de lucruri. Şi, desigur, nu mi-a trecut o clipă prin minte că voi avea meseria pe care o exercit astăzi.

Le 14 Juillet 2016, vous avez joué l’hymne de la France et de la Roumanie du piano, d’une manière très originale. Où avez-vous étudié la musique ? Jouez-vous d’autres instruments, aussi ? Avez-vous une passion pour un genre musical ? Connaissez-vous la musique roumaine ? / Pe 14 iulie 2016, aţi cântat imnul Franţei şi al României la pian, într-o manieră foarte originală. Unde aţi studiat muzica? Mai cântaţi şi la alte instrumente? Aveţi o pasiune pentru un anumit gen muzical? Cunoaşteţi muzica românească?

J’ai étudié le piano classique pendant 8 ans ; après j’ai joué avec des amis, ensemble. La première chose que je recommande, c’est d’écouter ; pour jouer, il faut d’abord écouter. J’aime le jazz en particulier parce que le jazz est une musique libre ; mais j’aime aussi beaucoup Bach, parce que c’est un compositeur remarquable, irremplaçable. Il faut arrêter de penser que les genres de musiques peuvent s’opposer ; en réalité chaque musique est différente, mais a pour origine ce que d’autres musiciens ont joué avant. / Am studiat pianul clasic timp de opt ani; după aceea, am cântat împreună cu câţiva prieteni. Prima mea recomandare este în favoarea audiţiei; ca să cânţi, trebuie întâi să asculţi. Îmi place jazzul în mod deosebit pentru că jazzul e o muzică liberă; dar îmi place mult şi Bach, pentru că este un compozitor remarcabil, de neînlocuit. Trebuie să încetăm să credem că genurile muzicale se pot opune; în realitate, fiecare muzică este diferită, dar îşi are originea în ceea ce alţi muzicieni au cântat înainte.

Le 15 Janvier 2017, à l’occasion du Jour de la Culture Nationale Roumaine, vous avez récité « L’hiver sur la ruelle », de George Coșbuc, auprès de vos collègues français de l’Ambassade de France. Pourquoi avoir choisi cette poésie ? / Pe 15 ianuarie 2017, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale Române, aţi recitat Iarna pe uliţă, de George Coşbuc, alături de colegii dumneavoastră  francezi din Ambasada Franţei. De ce aţi ales această poezie?

Parce que la neige tombait à gros flocons sur Bucarest et que cette poésie est très belle. / Pentru că zăpada cădea cu fulgi mari peste Bucureşti iar acea poezie este foarte frumoasă.

Nous avons remarqué que vous êtes très impliqué dans beaucoup de projets culturels : lequel vous tient-il le plus à cœur ? / Am remarcat că sunteţi foarte implicat în multe proiecte culturale; la care ţineţi cel mai mult ?

Tous les projets qui parlent de l’histoire de la Roumanie et de sa richesse me passionnent. / Mă pasionează toate proiectele care vorbesc despre istoria României şi despre bogăţia ei.

Recommanderiez-vous notre collège à un collège français ? / Aţi recomanda gimnaziul nostru unui gimnaziu francez?

Bien sûr ! Choisissez en un et, si vous le souhaitez, j’écrirai au directeur pour que les deux collèges se rencontrent. J’en serais très heureux. / Desigur! Alegeţi-vă unul iar eu, dacă doriţi, îi voi scrie directorului, astfel încât cele două gimnazii să se întâlnească. Aş fi foarte fericit să se întâmple acest lucru.

C. C. (6 A)
R.-Ş.  N. (7 B)
Mai multe texte de calitate în revista şcolii noastre…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>